UPDATE: Modificam comisionul de la 1-2% la 2-3 % !!!

Prin MACOS & HALL Companiile şi PFA+urile au ocazia să realizeze câştiguri rapide, impresionante prin muncă şi intermediere. Fi colaboratorul nostru şi foloseşte-ţi abilităţile în Network Marketing.

CE ESTE NETWORK MARKETING-UL?

Network marketing-ul, cunoscut si ca marketing in echipa, este un model de business care se bazeaza pe utilizarea personala si recomandarea directa a produselor sau serviciilor unei companii.

Macos & Hall este o companie stabila si bine structurata care acum intră şi în domeniul network marketing, care a luat fiinta din dorinta de a le permite oamenilor sa-si dezvolte propriile afaceri de succes. In loc sa investeasca sume mari in publicitate, Macos & Hall ii recompenseaza cu generozitate pe cei care impartasesc cu altii beneficiile produselor si oportunitatea de afacere. Acest tip de business le ofera celor care se implica beneficii financiare incredibile, care nu se regasesc in afacerile traditionale.

Fii proprietarul afacerii tale.

Prin network marketing te vei bucura de libertatea si flexibilitatea pe care ti le ofera statutul de proprietar de afacere, de colaborator al nostru. Ca antreprenor, tu alegi unde si cand vrei sa muncesti. In loc sa muncesti din greu pentru binele proprietarului companiei, muncesti doar pentru tine, statutul singur îl ve alege: PFA sau SRL.

Fara riscuri. Costuri minime.

E nevoie de foarte multi bani ca sa pui bazele unei afaceri traditionale si, de multe ori, un astfel de demers iti aduce si datorii. Sa-ti incepi propria afacere network marketing inseamna ca nu trebuie sa imprumuti bani si nici sa faci angajari. Costurile tale sunt minime. Atat de simplu este.

Oportunitati nelimitate de castig.

Salariile pentru job-urile in sistem corporatist sunt plafonate conform standardelor de pe piata de profil. In industria network marketing nu exista limita a sumelor pe care le poti castiga. Cu cat muncesti mai mult, cu atat te vei bucura de beneficii financiare mai mari.

Network marketing-ul este un model de afacere unde educatia, experienta, religia si statutul social nu sunt factorii determinanti ai succesului. In schimb ambitia, motivatia si munca sustinuta sunt cerintele de baza pentru a avea succes in Macos & Hall.  Acestea sunt practic definiţiile şi rapoartele Network Marketingului aşa cum le edictează bine cunoscuta companie Forever, un reper în calitate dar şi în sistemul Network Marketing.

Care este interesul tău ?

Prin statutul de colaborator pe care î-l vei dobândi după semnarea contractului de antrepriză şi colaborare, pentru fiecare produs vândut pe care î-l prezentaţi clienţilor primiţi comision de 2-3% din tranzacţie. Deci dacă un tractor valorează 50.000 de euro , comisionul dvs. poate ajunge între 500 şi 1000 de euro din care veţi plăti contribuţiile dvs. la stat potrivit temeiurilor de lege de mai jos .

Vom pune la dispoziţie un curs de pregătire în acest sens, condiţia esenţială a colaborării este cunoaşterea perfectă a conţinutului web www.mah.ro .

Cui ne adresam : in primul rand persoanelor fizice autorizate, Asociaţiilor Familiale, Intreprinderi individuale sau societăţilor comerciale, care au ca obiect de activitate intermedierea de vanzări. O persoană fizică neautorizată poate presta o singură dată/an o singură intermediere, pentru a nu se crea dependenţe financiare şi substituiri de contracte de muncă.

Raportat la temeiul de drept.

Art. 1851 Codul Civil

Noţiune

(1) Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preţ.

(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi antreprizei pentru lucrări de construcţii, dacă sunt compatibile cu regulile particulare prevăzute pentru acest contract.

Art. 2096 Contractul de intermediere

Noţiune

(1) Intermedierea este contractul prin care intermediarul se obligă faţă de client să îl pună în legătură cu un terţ, în vederea încheierii unui contract.

(2) Intermediarul nu este prepusul părţilor intermediate şi este independent faţă de acestea în executarea obligaţiilor sale

Art. 2097 Remunerarea intermediarului

(1) Intermediarul are dreptul la o remuneraţie din partea clientului numai în cazul în care contractul intermediat se încheie ca urmare a intermedierii sale.

(2) În lipsa convenţiei părţilor sau a unor prevederi legale speciale, intermediarul are dreptul la o remuneraţie în conformitate cu practicile anterioare statornicite între părţi sau cu uzanţele existente între profesionişti pentru astfel de contracte.

ART. 114 Cod Fiscal- Definirea veniturilor din alte surse

  • Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:
    a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor, potrivit cap. III – Venituri din salarii şi asimilate salariilor;

a^1) veniturile, cu excepţia celor obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;
***
Lit. a^1) a alin. (2) al art. 114 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.
a^2) indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate în condiţiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;

***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017 

a^3) indemnizaţiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român;

***
Modificare introdusă de Legea nr. 177 din 18 iulie 2017, publicată în M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017
b) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;
c) venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;
d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
e) venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată. Fac excepţie veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;
f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:
1. exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;
2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat;
g) veniturile din activităţi, altele decât cele de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activităţi independente şi cap. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

h) bunurile şi/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;
i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri ori servicii;
j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, altele decât cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f);
k) dobânda penalizatoare plătită în condiţiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l) veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)-h) şi art. 62.
m) venituri din transferul de monedă virtuală.

(modificare introdusă de Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 și se  aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)

(3) Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Prevederile enuntate la pagina de Network Marketing se completeaza cu dispozitiile de la Contractul de agenţie potrivit art. 2072 Cod Civil

Noţiune

(1) Prin contractul de agenţie comitentul îl împuterniceşte în mod statornic pe agent fie să negocieze, fie atât să negocieze, cât şi să încheie contracte, în numele şi pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraţii, în una sau în mai multe regiuni determinate.

(2) Agentul este un intermediar independent care acţionează cu titlu profesional. El nu poate fi în acelaşi timp prepusul comitentului

Mai jos model de contract

http://news.mah.ro/Model%20Contract%20prestari%20servicii%20NM1%20(network%20marketing).pdf